Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 29/05/2018

Escolta el Ple Ordinari de Maig.

No hi ha comentaris Comentar

Dijous 31 de maig hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple.

Ja podeu escoltar/descarregar-vos l’àudio al següent enllaç:

 

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 26 d’abril de 2018.

2.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15-
2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a
despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/1832).

3.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16-
2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a
despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/2000).

4.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17-
2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a
despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/2099).

5.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18-
2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a
despeses Generals (Exp. Electrònic ABS 2018/2107).

6.- -Aprovació, si procedeix de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 3-2018 (Exp. Electrònic ABS 2018/2112).

7.-Aprovació, si procedeix, de la compatibilitat de la Sra. Maria dels Àngels Hernández
Estelrich, tècnica locutora ràdio (Exp. Electrònic ABS 2018/1966).

8.- Moció a favor de les subvencions de l’àrea de Normalització Lingüística de
l’Ajuntament de Pollença (Núm. Exp. ABSe 2018/2115).

9.-Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença de solidaritat i suport
als bombers sevillans de la ONG PROEM-AID(RGE núm. 2814/2018)

10.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i
Regidor no adscrit a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en
sòl rústic(RGE núm. 2813/2018).

11.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença en defensa dels
drets humans a Palestina (RGE núm. 3856/2018).

12.- Propostes/Mocions d’urgència.

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari