Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 23/10/2018

Ja podeu escoltar el ple ordinari d’octubre.

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar la sessió sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, celebrada dijous 25 d’octubre, al següent enllaç:

 

 

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.-Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.

2.-Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 31/2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb majors ingressos (Exp. núm. ABS 2018/3965 – Exp. núm. 2018/4/OAResidència).

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2018 (Exp. núm. ABS 2018/4072).

4.-Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2018 sota la modalitat de transferència de crèdit (Exp. núm. ABS 2018/4207).

5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

6.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al senyor Pere Salas Vives, personal laboral, amb el lloc de treball de professor associat de la Univerisitat de les Illes Balears (Exp. Núm. 2018/78/Personal – Exp. Núm. ABS/2018/3106).

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de la dissolució i la liquidació de l’organisme autònom local Patronat municipal Residència Social sant Domingo (Exp. Núm. 2018/202/SEC – Exp. Núm. ABS/2018/4059).

8.- Aprovació inicial, si procedeix, de la dissolució i la liquidació de l’organisme autònom local Fundació pública Escola de Música de Pollença (Exp. Núm. 2018/206/SEC – Exp. Núm. ABS/2018/4087)

9.- Aprovació inicial, si procedeix, de la dissolució i la liquidació de l’organisme autònom local Patronat municipal Residència Social sant Domingo (Exp. Núm. 2018/207/SEC – Exp. Núm. ABS/2018/4099)

 

10.-Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari