Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 24/04/2018

Escolta el Ple Ordinari d’abril.

No hi ha comentaris Comentar

Dijous 26 d’abril, hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple.

Ja podeu escoltar/descarregar-vos l’àudio del ple:

Aquí teniu destacat el punt on es va debatre sobre l’adhesió a l’Agència de Defensa del Territori:

 

Aquesta és l’ordre del dia:

1.- PART RESSOLUTIVA

 

1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 28 de març del 2018.

2. Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.2- 2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/1507)

3. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies en matèria d’ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  (TRLHL)en redacció donada per l’article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

4. Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la base 36ena d’execusió del pressupost.

5.Ratificació de la Resolució de Batlia número 2018/304 Actuacions Judicials PA 86/2018

6. Aprovació, si procedeix, del Pla de Promoció del Producte Local 2017-2019

7. Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal 2019

8.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit número 8-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari (EXP. electrònic ABS núm. 2018/1601)

9. Aprovació, si procedeix, de la delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca (Núm Exp. 2018/4/CONV)

10. Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i Regidor no adscrit a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic (RGE núm. 2813/2018)

11. Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença de solidaritat i suport als bombers sevillans de la ONG PROEM-AID (RGE núm. 2814/2018)

12. Moció de la Batlia per unes pensions dignes

13. Propostes / Mocions d’Urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

  1. Informació de batlia
  2. Dació de compte de resolucions de Batlia
  3. Precs i preguntes

 

Afegir un comentari