Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 28/10/2019

Ja pots escoltar els 2 plens extraordinaris de l’Ajuntament.

No hi ha comentaris Comentar

Aquest dimecres 30 d’octubre hi va haver dues sessions Plenàries de l’Ajuntament.

Aquí podeu escoltar/descarregar els arxius sonors:

 

 

 

AQUÍ TENIU LES DUES ORDRES DEL DIA:

 

PLE 1: Sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, convocada per l’equip de govern,  a les 16.30h.

1.- Aprovació, si procedeix, dels perfils lingüístics dels llocs de treball de personal de l’Ajuntament de Pollença (Exp. Núm. 2019/3162)

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. Núm. 2019/3487)

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2019 (Exp. Núm. 2019/3497)

4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a la central de contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears – FELIB (Exp. Núm. 2019/3527)

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora de preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard / Cerdà
(Exp. Núm. 2019/2316)

6.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Núm. 2019/3580)

7.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 – en part urbana i en part rústica – del polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271)

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la declaració de l’emergència climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre)

9.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de setembre)

 

 

PLE 2: Sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, convocada per el grup municipal Junts Avançam , a les 18.30h

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de compromís d’elaborar el pla  d’oci municipal (RGE núm. 7867/2019, de 11 d’octubre)

2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal d’assetjament per raó de sexe (RGE núm. 7868/2019, de 11 d’octubre)

3.- Precs i preguntes:

3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019)

3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 7248 de 24 de setembre de 2019)

3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch, portaveu suplent del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 7263 de 24 de setembre de 2019)

Tercer.- Excloure, en ús de les atribucions atorgades en l’article 81.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local (LMRLIB), l’assumpte proposat en
l’esmentada sol·licitud de convocatòria (RGE núm. 7870/2019) relatiu a la “Moció instant a l’Ajuntament a licitar, abans de la finalització del 2019, de les obres projectades a la taverna i al primer pis de l’edifici municipal del carotti “ (RGE núm. 7869/2019, de 11 d’octubre) al no tractar-se d’un assumpte de competència del Ple, de conformitat amb el disposat en el punt 1 de la disposició addicional segona, en concordança amb l’article 231, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) tot tenint en compte, alhora, que ambdós projectes d’obra resten pendents de la seva aprovació definitiva per part de l’òrgan competent.

Afegir un comentari