Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 24/01/2017

Escolta el Ple Ordinari de gener

No hi ha comentaris Comentar

Dijous dia 26 de gener hi va haver Ple Ordinari a l’Ajuntament de Pollença.

Nou enllaç amb el ple complet!

Si vols pots escoltar-lo/descarregar-lo en el següent enllaç:

Els punts de l’ordre del dia i els resultats de les votacions són:

I. PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts-UMP), 5 en contra (Tots i Martí Roca), 3 abstencions (PP i Alternativa).

2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

3.- Informació sobre l’execució pressupostària del 4t trimestre de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36 d’Execució del Pressupost de l’exercici 2016.

4.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzen el català com a llengua habitual. Aprovades per unanimitat.

5.- Adhesió, si procedeix, al Protocol de col·laboració i coordinació entre les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els Cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. Aprovat per unanimitat.

6.- Reconeixement, si procedeix, de la compatibilitat en el lloc de treball de professor de percussió de la Fundació Pública de l’Escola de Música per a l’exercici d’activitat docent al Conservatori Superior (RGE núm. 8798 de 21.12.16). Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 6 abstencions (Tots, PP i Martí Roca).

7.- Propostes/Mocions d’Urgència.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Afegir un comentari