Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 22/11/2016

Escolta el Ple Ordinari de novembre

No hi ha comentaris Comentar

Dijous 24 de novembre hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple.

Aquí podeu escoltar/descarregar l’arxiu:

Aquests són els punts de l’ordre del dia amb els resultats de les votacions.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació , si procedeix, de l’expedient núm. 6/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i PI) i 8 abstencions (Alternativa i Tots).

2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

3.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per a l’adequació de la parcel·la núm. 38 de La Gola per aparcament municipal (RGE núm. 7271 de 27.10.16). Rebutjada per 8 vots en contra (Junts i Alternativa) 6 vots a favor (Tots) i 2 abstencions (PI i UMP).

4.- Aprovació, si procedeix, de la creació del comité tècnic d’assessorament artístic Festival de Música de Pollença. Aprovat per 10 vots a favor (Junts, Alternativa, Pi i UMP) i 6 abstencions (Tots)

5.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte contra les violències masclistes REACCIÓ.  Aprovat per unanimitat.

6.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel compliment dels acords de la moció per a l’impuls de la veritat, justícia i reparació (RGE núm 7817 de 16.11.16).  Aprovat per unanimitat.

10.- Propostes/Mocions d’urgència.

logo

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Afegir un comentari