Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 23/04/2019

Ja podeu escoltar/descarregar el ple ordinari d’abril

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar/descarregar-vos el ple ordinari de març al següent enllaç:

 

EL PLE ORDINARI D’ABRIL FINALMENT ES CELEBRARÀ EL PROPER DIMARTS 30, A LES 20H A LA SALA CONSISTORIAL. 

Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe al 107.9FM o a www.radiopollença.net

Aquí teniu un enllaç de l’Ajuntament de Pollença amb més informació.

 

Aquesta és l’ordre del dia:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Declaració institucional per a l’execució del Pla d’Oci municipal.

2.-Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2019

3.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2019.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2019 sota la modalitat de crèdits extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).

8.- Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2019 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2018.

9.- Propostes/Mocions d’Urgència.

 

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari