Guardat a: Notícies ~ Publicat el 24/03/2020

Escolta aquí el ple ordinari del 26/03/2020

No hi ha comentaris Comentar

Aquí tens l’àudio del ple ordinari del dijous 26 de març.

 

Aquest és l’ordre del dia:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1- 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/416).

3.- Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà (Exp. Elec. ABS 2019/2316).

4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS 2020/562)

5.- Informació sobre l’execució pressupostària del quart de l’exercici 2019 de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost prorrogat de l’exercici 2019.

6.- Propostes/Mocions d’Urgència.

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes Tercer.- Disposar que la celebració de la present sessió ordinària es realitzarà a porta tancada, si bé mantenint el principi de publicitat a través de la retransmissió en vídeo o àudio pels pertinents mitjans o canals, així com l’adopció de totes les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries.

Afegir un comentari