Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 25/09/2018

Ja pots escoltar el ple ordinari de setembre.

No hi ha comentaris Comentar

Ja pots escoltar/descarregar la sessió ordinària de l’ajuntament ple del 27 de setembre al següent enllaç:

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

 

I- PART RESOLUTIVA

1.-Aprovació, si procedeix, de lacta de la sessió anterior.

2.-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econdómiques per facilitar l’accés a l’esport de competició ¡ realització d’activitats esportives per a l’any 2018.

3.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l’any 2018.

4.-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econdómiques a la rehabilitació i restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de l’eficiència energètica dels edificis, actuacions per a la instal-lació de plaques solars fotovoltaiques i actuacions per a la instal-lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics pels anys 2018 i 2019.

5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 553 de data 20 de juliol de 2018.

6.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 554 de data 20 de juliol de 2018.

7.-Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient per a la modificació de la forma de gestió de la prestació del servei públic local de neteja viària mitjançant gestió directa en la forma de societat mercantil local (EMSER 2002 S.L.U.).

8.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 27-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.

9.-Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2018.

10.-Propostes/Mocions d’urgència.

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

Afegir un comentari