Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 25/11/2019

Ja pots escoltar el Ple Ordinari de novembre

No hi ha comentaris Comentar

Dijous 28 de novembre es va celebrar la  Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple. A les 19h a la Sala Consistorial.

Ho podeu escoltar/descarregar al següent enllaç:

 

Aquí podeu consultar l’ordre del dia en PDF.

 

Ordre del dia:

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7- 2019 (Exp. Elec. ABS 2019/3896).

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius (Exp. Elec. ABS 2019/2598).

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de l’escola municipal d’educació infantil La Gola (Exp. Elec. ABS 2019/932).

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS 2019/982).

6.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS 2019/3945).

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de la desafectació d’un tram del camí núm. 77 Camí Vell de Bóquer del catàleg de camins del t.m., per a possibilitar la seva permuta amb el tram de camí alternatiu proposat per la propietat, i que discorre per la mateixes finques de Bóquer, mantenint la vigència de la desafectació practicada respecte del camí núm.: 73 Camí de Cala Bóquer i modificant els termes del Conveni subscrit en data 27.11.2013 perquè pugui desplegar efectes (Exp. Elec. ABS 2005/601).

8.- Aprovació, si procedeix, de sol·licitud a l’administració autonòmica ambiental competent, Conselleria de Medi Ambient de la CAIB, de la modificació del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat per Decret 19/2007, de 16 de març (BOIB núm.: 54 Ext. de 11.04.2017) (Exp. Elec. ABS 2018/641).

9.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a una nova ordenació de l’accés a la carretera Ma.2200 Palma-Port de Pollença en el tram final del sòl urbà des de Via Argentina de Pollença (Exp. Elec. ABS 2018/3450).

10.- Moció presentada pels grups municipals El Pi-Proposta per les Illes, Partit Popular, Tots per Pollença i Unió Mollera Pollencina, per a la fixació d’uns criteris objectius del repartiment de l’impost de turisme sostenible.

11.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’ampliació del contracte d’intervenció socioeducativa en el medi obert, a fi de garantir i blindar els drets i el benestar social dels col·lectius més vulnerables i de la població en general del municipi de Pollença (RGE núm. 2019/8962 de 15 de novembre).

12.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari