Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 27/01/2020

Ja podeu escoltar el ple ordinari de dijous 30 de gener

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar el ple ordinari celebrat dijous 30 de gener:

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia (ordre del dia en pdf):

 

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió del municipi de Pollença com a municipi col·laborador de la Mallorca Film Commission (MFC) (Exp. Elec. ABS 2020/54)

3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia 2019/1063, de dia 23 de desembre de 2019, en relació amb el RCA PO 101/2017 (Núm. Exp. 2017/3201) (Exp. Elec. ABS 2020/61)

4.- Aprovació, si procedeix, d’autorització a la Direcció General de Trànsit relativa a la gestió de l’impost de vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. ABS 2020/104)

5.- Nomenament de representants municipals a la Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Elec. ABS 2019/3380)

6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 PollençaTorrent de sant Jordi, operada per la D.A. 16ª de la Llei 12/2017, d’urbanisme de les I.B, amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel•la en què es situa el bé immoble Catalogat de la Fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció del usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU (Exp. Elec. ABS 2018/4695)

7.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 30.11.2017 (BOIB núm.: 15, de 01.02.2018), en virtut del qual es va modificar, al seu torn, l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 24.02.2015, referent a la modificació de l’acord d’aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença, elaborat per l’empresa adjudicatària GAAT, S.L. en data de març de 2014 (Exp. Elec. ABS
2018/310)

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’estudi i planificació de les instal·lacions esportives municipals i l’inici i tramitació per a la construcció d’una sala esportiva al Moll de Pollença (RGE núm. 2020/501 de 16 de gener)

9.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Afegir un comentari