Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 26/11/2018

Escolta el ple de novembre.

No hi ha comentaris Comentar

Ja pots escoltar/descarregar la sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple de novembre.

 

Ordre del dia:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del pla de desenvolupament turístic municipal 2018
– 2022 (Núm. Exp.ABSe 2018/4086)

3.- Aprovació, si procedeix, de la cessió de la titularitat del tram urbà de la via Ma –
2203, entre el p.k. inicial 3’141 i el p.k. final 4’006, cala sant Vicenç (Núm. Exp.ABSe
2018/4637)

4.- Proposta del grup polític Junts Avançam d’adhesió a la plataforma “Per un bon
finançament” (Núm. Exp.ABSe 2018/4674)

5.- Moció del grup polític Alternativa per Pollença per l’inici d’actuacions per a
garantir la funció social de l’habitatge (RGE núm. 9427/2018)

6.- Moció del grup polític Alternativa per Pollença de mesures d’intervenció en el
mercat del sòl (RGE núm. 9428/2018)

7.- Moció del grup polític Partit Popular envers la unitat militar d’emergències –UME
(RGE núm. 9458/2018)

8.-Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

 

Afegir un comentari