Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 28/01/2019

Ja pots escoltar el Ple Ordinari de gener.

No hi ha comentaris Comentar

Dijous 31 de gener hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple. Serà a les 20h a la Sala Consistorial.

Ja podeu escoltar/descarregar l’àudio al següent enllaç:

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.
2.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per habilitar un espai destinat a habitatges d’acollida temporal pera persones en situació d’especial vulnerabilitat (RGE núm. 519/2019 de 18 de gener).
3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia núm. 25 de dia 15 de gener de 2019.
4.- Resolució, si procedeix, de les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública i aprovació provisional de les determinacions derivades de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 30.11.2017(BOIB núm. 15 de 01.02.2018), relatiu als canvis introduïts respecte l’anterior acord de data 24.02.2015, de modificació de l’acord d’aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal i elevació al Consell Insular de Mallorca per a la seva aprovació definitiva.
5.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

 

Afegir un comentari