Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 24/08/2018

Ja podeu escoltar el ple extraordinari de dimecres 29 d’agost.

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, celebrada dimecres 29 d’agost, al següent enllaç:

Aquests són els punts de l’ordre del dia i els resultats de les votacions:

1.-Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 26 de juliol de 2018. Aprovat per unanimitat.

2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per l’exercici 2018.

Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 2 abstencions (Alternativa) i 6 en contra (Tots i PP (Falten el Regidor no adscrit i la regidora Maria P. Buades de Tots)).

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 27- 2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals(Expedient electrònic ABS 2018/3413). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 7 abstencions (Alternativa i Tots).

4.- Resolució de reclamacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 18/2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals(Exp. electrònic ABS 2018/2107). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots).

5.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General per a l’exercici 2017.  Aprovat per 6 vots a favor (UMP i Junts), 6 abstencions (Tots i Tomeu Cifre Bennàssar que havia sortit) i 2 en contra (Alternativa).

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2018(Expedient Electrònic ABS 2018/3394). Aprovat per 6 vots a favor (Junts i UMP) i 8 abstencions (Alternativa, Tots i Tomeu Cifre Bennàssar el qual havia sortit).

7.- Aprovació, si procedeix, de l’Acord de Carrera Professional Horitzontal dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Pollença (Expt. Elec ABS/2018/620).  Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots)

8.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).

Afegir un comentari