Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 13/06/2019

Escolta/descarrega la Sessió Constitutiva de la Corporació Municipal de dissabte 15 de juny

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar/descarregar l’àudio de la Sessió Constitutiva de la Corporació Municipal de dissabte 15 de juny.

Aquesta es l’ordre del dia:

Primer.- Convocar SESSIÓ CONSTITUTIVA de la Corporació Municipal a celebrar dia 15 de juny de 2019, a les 12,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Constitució de la Mesa d’Edat
2.- Comprovació de credencials
3.- Presa de possessió de Regidors i Regidores electes i constitució de la Corporació
4.- Elecció de Batle/ssa
5.- Pressa de possessió de Batle/ssa

Tercer.- Comunicar als Regidors i Regidores electes que hauran de personar-se en dit acte, d’acord amb la legislació aplicable, provists de la següent documentació:

– Acreditació de la seva personalitat

– Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas de que no l’hagués presentada anteriorment en la Secretaria de l’Ajuntament (article 108.7
LOREG i article 7 ROF)

– Acreditació de les declaracions preceptives per a la inscripció en els Registres d’Interessos (Registre d’Activitats i de causes de possible incompatibilitat i
Registre de Béns Patrimonials i de participació en societats de tot tipus), cas de que no les haguessin formulades anteriorment davant la Secretaria de
l’Ajuntament (article 75.7 LRBRL)

 

Quart.- La Corporació quedarà constituïda si concorren la majoria absoluta dels Regidors i Regidores electes. En cas contrari se celebrarà sessió dos dies després en
segona convocatòria (17 de juny de 2019, a les 12,00 hores), quedant constituïda amb qualsevol que sigui el nombre de regidors/regidores presents.

Afegir un comentari