Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 23/02/2018

Escolta el Ple Ordinari de Febrer

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar i descarregar el Ple Ordinari de Febrer al següent enllaç:

 

TALL PUNT 6:

6.- Aprovació si procedeix de les bases reguladores de les subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual (Exp. electrònic ABS núm.2018/599)

 

 

 

 

 

Dijous 22 de febrer es dugué a terme la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, amb els següents punts de l’ordre del dia.

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 25 de gener de 2018

2.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/575)

3.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/577)

4.- Aprovació inicial, si procedeix, del projecte ” Rehabilitació de l’antiga peixateria per ús d’edifici municipal”

5.- Aprovació si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561)

6.- Aprovació si procedeix de les bases reguladores de les subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual (Exp. electrònic ABS núm.2018/599)

7.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’article 18 (colònies felines) de l’ordenança municipal d’animals domèstics de companyia (Exp. ABS núm. 2017/3395)

8.- Aprovació, si procedeix, de la comunicació de la voluntat municipal per a procedir a la posada a disposició dels terrenys / finca urbana situada al carrer Vicenç Buades, 51 (UBS Port de Pollença) a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) d’acord amb l’article 3 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la CAIB

9.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la nova delimitació del sector: Document de delimitació del sector P.T. (Programat Transitori)-1 “El Vilar” del PGOU

10.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).

11.- Informació sobre l’execució pressupostària del quart trimestre de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017.

12.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença, el grup municipal Partit Popular i Regidor no adscrit per a modificar la ubicació del nou PAC de Pollença i instar al Govern de les Illes Balears a la declaració d’interès autonòmic del projecte(RGE núm. 1118/2018 de 9 de febrer).

13. Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença, el grup municipal Partit Popular i Regidor no adscrit sobre l’ús turístic d’edificacions en sòl rústic protegit(RGE núm. 1119/2018 de 9 de febrer).
 
14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam i el grup municipal Unió Mollera Pollencina de 13 de febrer de 2018 en relació al descompte de resident al 75% per als vols amb la península
 
15.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular sobre el dia internacional de la dona (RGE núm. 1384/2018 de 16 de febrer ) 16.- Propostes / Mocions d’Urgència
 
 
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
 
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari