Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 22/11/2017

Ple Extraordinari del 24 de novembre

No hi ha comentaris Comentar

Es convoca sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 24 de novembre de 2017, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial.

Podeu tornar a escoltar el Ple al següent podcast:

ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 24/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Núm ABSe 2017/1292)

Aquest suplement és per realitzar un augment del complement específic de secretària i interventor. La pujada es justifica en base a l’augment de les tasques i responsabilitats derivats de canvis legislatius a partir del 2012


Aprovat per 12 vots a favor (Junts, UMP, Tots i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa)

2.- Aprovació inicial , si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 25-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Núm 2017/4160/INT)

Es tracta d’una modificació de crèdit per poder comprar el solar Hort de can Bach (conegut com el solar de la Renault). Actualment s’usa com a aparcament i està llogat, des de fa més de 30 anys, ara per 12.000€ anuals. 

Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, junts i UMP) i 5 abstencions (Tots i Regidor no adscrit)

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 26-2017 sota la modalitat de transferència de crèdit (Exp. Núm 2017/4169/INT)

Es tracta de fer unes modificacions de crèdit, que no es poden fer per Decret, per quadrar millor el pressupost. Incrementar el pressupost a altres àrees amb remenents dels pressuposts.

Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) 5 en contra (Tots i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa)

NOTA:
A l’hora de tenir en compta les votacions, a l’inici del ple es notifica l’absència David Alonso (PP) i Francisca Cerda i Maria P. Buades (Tots)

 

 

 

Afegir un comentari