Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 05/09/2017

Ple extraordinari del 6 de setembre

No hi ha comentaris Comentar

Es convoca sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT A PLE a celebrar dia 6 de juliol de 2017, a les 09,00 hores a la Casa Consistorial.

El pots tornar escoltar a:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1-Aprovació, amb caràcter provisional, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI).

2-Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17-2017 sota la modalitat de transferència de crèdit.

3-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2017.

4- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2017.

5-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 590 de dia 3 d’agost de 2017 en matèria de delegacions conferides per la Batlia en matèria de direcció i gestió d’àrees municipals.

6- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial a conseqüència de la nova distribució de delegacions conferides per la Batlia mitjançant Resolució núm. 590 de dia 3 d’agost de 2017.

7- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General per a l’exercici 2016.

Afegir un comentari