Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 22/09/2020

Ja podeu escoltar el ple de dijous 24 de setembre

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar/descarregar el ple ordinadoria de setembre:

ORDRE DEL DIA de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
2.- Presa de possessió del Sr. Pere Josep Coll Torendell del càrrec de Regidor de
l’Ajuntament de Pollença
3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 4-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/2472)
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires,
tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa (Exp. Elec. ABS
2020/2491)
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
26/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria
per a Despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2525)
6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’apartar-se, com a codemandat, del recurs
contenciós administratiu corresponent a les actuacions judicials en el procediment
ordinari 0000061/2018 (2018/3005)
7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades
de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS
2020/2475)
8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per la redacció i execució d’un
projecte de sanejament integral del Moll de Pollença així com un projecte de
conduccions de les aigües pluvials (RGE núm. 2020/6243, d’11 de setembre de 2020)

9.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per a combatre l’ocupació il·legal d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social (RGE núm. 2020/6351, de 15 de setembre de 2020

10.- Propostes/Mocions d’Urgència 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia 

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia 

3.- Precs i preguntes 

Afegir un comentari