Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 22/01/2018

Ja podeu escoltar el Ple Ordinari de gener del 25/01/2018

No hi ha comentaris Comentar

El ple ordinari de gener es realitzarà a les 20h a la casa consistorial. Ho podeu seguir a través de Ràdio Pollença i tornar-ho escoltar al següent enllaç:

Ja podeu escoltar el ple de gener al següent enllaç:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.
2.- Aprovació, si procedeix, del nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats
3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia núm. 30 de dia 12 de gener de 2018.
4.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari