Guardat a: Notícies ~ Publicat el 24/07/2017

Ple Ordinari de juliol

No hi ha comentaris Comentar

La sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE es celebrarà dia 27 de juliol de 2017, a les 11,00 hores a la Casa Consistorial.

Podeu tornar escoltar-lo a:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

PART RESOLUTIVA

1.- Presa de possessió del senyor Bernat López Plomer del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Pollença.

2.- Determinació festes locals en l’àmbit municipal any 2018.

3.- Adhesió, si procedeix, a l’estratègia local per a la igualtat impulsada per la Direcció Insular d’Igualtat del Consell Insular de Mallorca.

4.- Adhesió, si procedeix, a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l’aigua.

5.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions – La Patrona 2017.

6.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).

7.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017 8.- Propostes/Mocions d’Urgència.

 

 PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari