Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 28/11/2017

Ple Ordinari de Novembre 30/11/2017

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar el Ple de novembre:

 

ORDRE DEL DIA de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors

2.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament de Pollença per a la reserva i l’ocupació de places residencials per a gent gran en situació de dependència(Exp. núm. 2017/243/CONV)

3.-Resolució d’al·legacions i modificació, si procedeix, de l’acord d’aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença(Exp. núm.5611/2013)

4.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 18(colònies felines) de l’ordenança municipal d’animals domèstics de companyia(Exp. electrònic ABS 2017/3395).

5.-Aprovació, si procedeix, de la declaració de Pollença com a municipi “Mindful”(Exp. electrònic ABS 2017/4179).

6.-Aprovació, si procedeix, del protocol d’actuació de l’Ajuntament de Pollença en cas d’assassinat masclista al municipi(Ex. Electrònic ABS 2017/4200).

7.-Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).

8.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari