Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 26/09/2017

Ple ordinari de setembre 28/09/17 i primeres declaracions

No hi ha comentaris Comentar

La sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE es celebrarà dia 28 de setembre de 2017, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Ja ho podeu tornar escoltar a:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades
de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).

Més de 350.000 euros de factures a les que l’Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d’execució del pressupost municipal. 

Això no es vota.

2.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia núm. 527 de dia 17 de juliol de
2017.

És tracta de la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria d’Hisenda que obliga a l’Ajuntament a retornar íntegrament una subvenció que es va rebre (quan el Plan E d’en Zapatero) per fer unes obres a la Residència.

Aprovat per unanimitat. 

3.- Aprovació, si procedeix, de la declaració de nul·litat de ple dret de l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local en data 07 d’abril de 2015.

Es du a aprovació la reclamació del pagament de la plusvàlua de 18.800 euros als ex propietaris del cine Capitol.

Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa, Junts), 1 abstenció (UMP) i 7 en contra (Tots per Pollença, PP i Regidor no adscrit). Falta una regidora de Tots per Pollença.

4.-Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença en defensa de
la democràcia i el dret d’autodeterminació(RGE núm. 7146 de 15.09.2017).

Aprovada per 5 vots a favor (Alternativa, MÉS, Esquerra i el Batle), 5 en contra (PP, Regidor no adscrit, UMP, Francisca Cerdà i Tomeu Cifre Ochogavia) i 6 abstencions (PSOE, Magdalena Seguí, Mateu Soler, Maria P. Buades i Miquel Llobeta).

5.- Propostes/Mocions d’Urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

 

PRIMERES DECLARACIONS

En finalitzar el plenari i en motiu del comunicat d’UMP de rompre el pacte, Ràdio Pollença recollí les primeres declaracions de José Antonio Hortas president d’UMP, Andrés Nevado, regidor d’UMP, Miquel Àngel March, el batle i de Marina Llobera, d’Alternativa.

Afegir un comentari