Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 30/09/2022

Escolta/descarrega el Ple Ordinari de setembre.

No hi ha comentaris Comentar

Ja pots escoltar/descarregar el Ple Ordinari de setembre.

 

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Expedient 3471/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2022

3. Expedient 3465/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a
l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2022 de l’Ajuntament de Pollença

4. Expedient 3621/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’acceptació expressa de les condicions i prescripcions per atorgament, amb
caràcter temporal i mitjançant concessió demanial, de la concessió d’ocupació d’uns mil cent seixanta-set (1.167) metres quadrats de domini públic marítim terrestre, amb destí a instal·lacions fixes de platja a quatre (4) trams de costa de Pollença (platja de Tamarells, platja d’Albercuix, platja de Formentor i Cala Barques)

5. Expedient 3221/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la declaració institucional per la qual s’assumeix el compromís de l’Ajuntament
de Pollença de lluita contra el frau (Annex I Pla de Mesures Antifrau)

6. Expedient 3426/2022. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa
l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

7. Expedient 3025/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2021, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

8. Expedient 3612/2022. Proposta per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

9. Expedient 2799/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la denominació de les instal·lacions municipals del camp de futbol del Port de
Pollença amb el nom de «Camp municipal de futbol d’Albercuix», prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

10.Expedient 3440/2022. Moció conjunta presentada pels grups municipals de Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem sobre els
aparcaments municipals explotats, sense títol habilitant, per l’entitat mercantil INMOBILIÀRIA FORMENTOR SAU

11.Expedient 3588/2022. Moció conjunta presentada pels grups municipals de Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem de suport a la gratuïtat de l’escolarització dels infants del primer cicle d’educació infantil, 0-3 anys

12.Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control i seguiment
1. Informació de Batlia
2. Dació de compte de resolucions de Batlia
3. Precs i preguntes

Afegir un comentari