Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 27/04/2021

Ja podeu escoltar el Ple extraordinari de dijous 29 d’abril

No hi ha comentaris Comentar

 

Ja podeu escoltar/descarregar el ple extraordinari de dijous 29 d’abril:

 

 

Aquest és l’ordre del dia:

1. Expedient 2005/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, del
pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2021
2. Expedient 2033/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la
modificació de crèdit núm. 15-2021, sota la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
3. Expedient 299/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i
aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i
residus
4. Expedient 82/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i
aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança reguladora
del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola
de Música de Dansa de Pollença
5. Precs i preguntes

Afegir un comentari