Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 16/12/2021

Escolta el Ple Extraordinari d’avui divendres.

No hi ha comentaris Comentar

Aquí podeu escoltar/descarregar el Plenari Extraordinari de desembre.

Aquests són els punts de l’ordre del dia.

  1. Ratificació de la urgència de la sessió.
  2. Expedient 5300/2021. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la Unitat d’Actuació (UNAC)-15 prolongació dels carrers Rull i Reina Maria Cristina del PGOU local, per a la seva adaptació a les determinacions vigents en matèria de cessions de l’aprofitament mitjà i de reserva de sòl per a habitatges de protecció oficial.
  3. Expedient 4602/2021. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30-2021, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

 

Afegir un comentari