Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 24/11/2020

Ja pots escoltar el Ple ordinari de 26 de novembre de 2020

No hi ha comentaris Comentar

Dijous 26 de novembre, hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple.

Podeu escoltar-lo o descarregar-lo al següent entllaç:

 

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament exercici 2019
  3. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
  4.  Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres
  5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
  6. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva si procedeix , de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus
  7. Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora prestació servei matrimonis civils
  8. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal regulador de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
  9.  Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.5-2020
  10. Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crédits núm. 34-2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
  11. Acord favorable a la presentació de la candidatura del projecte d’organització veïnal COVID-19, Pollença voluntària
  12. Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 2020-2021
  13. Aprovació, si procedeix, de l’exercici de competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació (article 7.4 LRBRL): concessió línia de subvencions i/o ajudes econòmiques per a adquisició llibres i material escolar curs 2020-2021
  14. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’annex de personal del Pressupost General per a l’exercici 2020
  15. Aprovació, si procedeix, de la designació del Jutge de Pau titular
  16. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP
  17. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un Pla d’Inversions i Transformació del municipi de Pollença
  18. Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per a la millora de l’ajuda alimentària dels serveis socials en l’actual context de crisi
  19. .Propostes / Mocions d’Urgència

B) Activitat de control

  1. Informació de Batlila
  2. Dació de Compte de Resolucions de Batlia
  3. Precs i Preguntes

Afegir un comentari