Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 23/06/2017

Ple Ordinari de juny

2 comentaris Comentar

Es convoca sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 27 de juny de 2017, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Podeu tornar escoltar-lo a:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

4.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient per a la dedicació d’un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas

5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’alteració de la qualificació jurídica/desafectació parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana.

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l’equip de Govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d’ubicació(RGE núm. 4823 de 15.06.17)

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l’Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió(RGE núm. 4834 de 15.06.17)

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques(RGE núm. 4877 de 16.06.17)

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal(RGE núm. 4879 de 16.06.17).

10.- Propostes/Mocions d’Urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

2 comentaris

  1. En Marti Roca esta ADMIRAT del que saben els altres.
    Jo estic admirat del que ell no sap i se pensa que sap. Del trist paper que fa a dins l’Ajuntament amb les seves intervencions. De que una persona com ell hagui pogut esser director d’un col-legi a Pollença. Y estic admirat del seu vocabulari ordinari i ofensiu qu’empre amb les seves intervencions, supós que forma part de la seva persona vinguda d’afora.

  2. D’afora? Tu si que sabes

Afegir un comentari