Guardat a: Notícies ~ Publicat el 30/03/2023

Ja podeu escoltar/descarregar el ple ordinari de dijous 30 de març.

No hi ha comentaris Comentar

Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple de dijous 30 de març. 

Primera part. (Per problemes tècnics, els primers minuts de l’inici del ple no estan enregistrats. Disculpau les molèsties.)

Segona part.

 

 

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Expedient 995/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2023

3. Expedient 699/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 80/2023, de 15 de febrer, de nomenament de lletrat i procurador en relació amb les actuacions judicials PO 6/2023

4. Expedient 3114/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’abonament de la quantitat corresponent al valor pendent d’amortització d’inversió realitzada en relació amb el contracte administratiu especial d’explotació del bar del poliesportiu del Port de Pollença

5. Expedient 296/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les Bases de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

6. Expedient 325/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la pròrroga del Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics municipals

7. Expedient 989/2023. Dació de compte de l’informe resum anual de control intern de l’exercici 2022

8. Expedient 990/2023. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per  l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

9. Expedient 1223/2023. Dació de compte de l’aprovació de l’expedient de liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença corresponent a l’exercici 2022

10.Expedient 1348/2023. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per al control i fiscalització de les assignacions econòmiques als grups municipals de l’Ajuntament de Pollença

11.Expedient 1443/2023. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la difusió i accés públic de l’Arxiu Bestard/Cerdà

12.Expedient 1446/2023. Moció presentada pel grup municipal Alternativa per  Pollença per a l’elaboració d’un Pla Municipal de prevenció d’incendis

13.Propostes / Mocions d’urgència

 

B) Activitat de control

1. Informació de Batlia

2. Dació de compte de resolucions de Batlia

3. Precs i Preguntes

Afegir un comentari