Guardat a: Notícies ~ Publicat el 24/10/2023

Dijous 26 d’octubre, hi ha Ple Ordinari de l’Ajuntament.

No hi ha comentaris Comentar

Aquest dijous 26 d’octubre hi ha Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple.

Serà a la Sala de Plens a les 18h.

Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe al 107.9FM o a radiopollença.net i en streamming al canal de youtube de l’Ajuntament.

Aquí podeu consultar l’ordre del dia.

 

A) PART RESOLUTIVA

1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2-Expedient 4254/2023. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2023, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

3-Expedient 4083/2023. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

4-Expedient 4129/2023. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2024

5-Expedient 4242/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2023

6-Expedient 4101/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la determinació de la no aplicació de les disposicions addicionals dissetena, divuitena, vintena i vint-i-unena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, afegides a la citada Llei mitjançant el Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge

7-Expedient 1409/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitats i l’Ajuntament de Pollença per a l’ús del pavelló cobert de l’IES Clara Hammerl

8-Expedient 3540/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’ iniciació de l’expedient de concessió de la condecoració de la «Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc»
Expedient 4168/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la concessió del Diploma de jubilació a membres del cos de la Policia Local de Pollença

9-Expedient 4243/2023. Moció presentada pel grup municipal Tots – El Pi per a l’ aprovació d’un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d’ordenació
Propostes / Mocions d’urgència

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL I SEGUIMENT

Informació de Batlia

Dació de comptes de resolucions de Batlia

Precs i preguntes

 

 

Afegir un comentari