Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 25/02/2019

Ja pots escoltar el ple ordinari de febrer.

No hi ha comentaris Comentar

La Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple del mes de febrer es celebrà  DIMECRES 27 a les 20h a la Sala Consistorial.

Ja podeu escoltar/descarregar el ple al següent enllaç:

 

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Resolució d’al·legacions i, si procedeix, aprovació definitiva del Pla de
Desenvolupament Turístic Municipal 2018-2022(Exp. electrònic ABS núm. 2018/4086).
3.-Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2019(Exp. electrònic ABS núm. 2019/540)
4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies en matèria d’ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).
5.- Informació sobre l’execució pressupostària del quart trimestre de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost
6.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença de control del joc i per combatre la ludopatia (RGE núm. 1396/2019 de 15 de febrer).
7.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari