Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 23/05/2017

Ple extraordinari i Ple Ordinari del 25 de maig

No hi ha comentaris Comentar

El dijous 25 de maig es va dur a terme un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Pollença a les 18.30h.

Ho podeu tornar escoltar a:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d’abril de 2017. (Aprovat per unanimitat) 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 16 de maig de 2017. (Aprovat per unanimitat) 

3.- Plantejament de qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2017. (El Batle no ha obtingut la confiança del ple. Ha obtingut el suport de 7 regidors, Junts i UMP, i n’ha tingut 9 en contra; Alternativa, PP, Tots i Regidor no adscrit). 

 

Posteriorment, d’aquest dijous 25 de maig es  realitzà la sessió de Ple Ordinari a l’Ajuntament de Pollença a les 20.00h.

Ho podeu tornar escoltar a:

 ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. (Aprovat per 7 vots a favor, Junts i UMP i 9 abstencions; Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

2. Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de delimitació de la unitat d’actuació “El Vilà” del pla parcial d’“El Vilà”.  (Aprovat amb 9 vots a favor d’Alternativa, Junts i UMP i 7 abstencions; Tots, PP i Regidor no adscrit). 

3. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL).

4.- Coneixement de la Resolució de Batlia núm. 322 de dia 08 de maig de 2017 en matèria de cessament de membre de la Junta de Govern Local.

5. Propostes/Mocions d’Urgència

Moció de Tots per Pollença, PP i el regidor no adscrit per canviar a sentit únic el carrer Bot. (Urgència votada per unanimitat). 

Aquest carrer ha passat a ser de doble sentit i la moció demana que torni a la situació anterior. (Aprovada per 9 vots a favor d’Alternativa, Tots, PP, i Regidor no adscrit, 6 en contra de Junts i UMP, i una abstenció de Magdalena Seguí, al ser part interessada).

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari