Guardat a: Àudios ~ Publicat el 28/05/2014

Ja podeu escoltar el Ple Ordinari de maig.

No hi ha comentaris Comentar

El passat dijous 29, es va fer la Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple del mes de maig.

Ja podeu escoltar-lo/descarregar-lo al següent enllaç:

29-05-14-Ple Ordinari de Maig.

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

 

1.- Pressa de possessió de la Sra. Marilen Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença.

2.- Pressa de possessió de la Sra. Margalida Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença.

3.- Resolució de reclamacions i aprovació , si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2014.

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari (Expedient núm 4/2014/INT)

5.- Aprovació si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm 2/2014/INT)

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

7.- Dació de compte de recolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

8.- Aprovació definitica, si procedeix, de l’estudi de detall presentat per l’entitat promotora “Casas Nuredduna, SL” per a la instal.lació d’un ascensor a l’edifici plurifamiliar situat al carrer Nuredduna, núm. 6 del Port de Pollença (Expedient núm 575/13)

9.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm 489 de dia 16 de maig del 2014.

10.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió al conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES

11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa als complements econòmics de la prestació per incapacitat temporal dels empleats públics i permisos adicionals per festius

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN a favor d’usar el llenguatge estàndard als informatius d’IB3

13.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de reforç de les línies de transport públic per carretera a Mallorca.

14- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM de definició participativa dels usos dels espais públics

16.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; PSOE i PSM-EN de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per l’educació

 

II Part de control i seguiment

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3-. Precs i preguntes

 

Afegir un comentari