Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 26/01/2023

Ja pots escoltar el Ple Ordinari de gener.

No hi ha comentaris Comentar

 


Aquest és l’ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Expedient 1957/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2022/1276, de 29 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Pollença per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022-2023-2024

3. Expedient 2641/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 6/2023, de 4 de gener, de requeriment de documentació a la propietat del bé immoble situat al carrer Sant Isidre, 4 de Pollença (“Can Villalonga”) acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació del contracte privat

4. Expedient 4601/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2022/1224, de 15 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs 2022-2023

5. Expedient 3605/2022. Proposta per a la ratificació, si procedeix, de les resolucions de batlia núm. 2022/1255, de 23 de desembre, i núm. 2023/18, de 18 de gener, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

6. Expedient 188/2023. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a la incorporació de busos exprés a la línia 301 Port de Pollença-Palma

7. Expedient 189/2023. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’increment d’activitats culturals als nuclis urbans del Port de Pollença i de Sant Vicenç

8. Propostes / Mocions d’urgència

 

B) Activitat de control i seguiment

1. Informació de Batlia

2. Dació de compte de resolucions de Batlia

3. Precs i preguntes

Afegir un comentari