Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 01/12/2023

Escolta el plenari ordinari de novembre

No hi ha comentaris Comentar

Aquí podeu escoltar el ple de novembre:

Aquí podeu consultar l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Expedient 4590/2023. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdits núm. 26/2023, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

Expedient 5300/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució d’ al·legacions i aprovació definitiva de la modificació puntual de la Unitat d’Actuació (UNAC)-15 “Prolongació dels carrers Reina Maria Cristina i Carrer Rull” del PGOU local, per a la seva adaptació a les determinacions vigents en matèria de cessions de l’aprofitament mig i de reserva de sòl per a habitatges de protecció oficial

Expedient 4129/2023. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercicici 2024, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

Expedient 4715/2023. Moció de suport presentada pels grups municipals PSIB-PSOE i Més per Pollença, a la comunitat educativa per a la promoció i defensa de l’educació en català, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

Propostes / Mocions d’urgència

B) ACTIVITAT DE CONTROL I SEGUIMENT

Informació de Batlia

Dació de compte de resolucions de Batlia

Precs i preguntes

Afegir un comentari