Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 25/06/2018

ESCOLTA EL PLE ORDINARI DE JUNY

No hi ha comentaris Comentar

Aquest dijous 28 de juny hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple.

El podeu escoltar/descarregar al següent enllaç:

 

Aquesta és l’Ordre del Dia:

I.-PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2018 (Exp. Electrònic ABS 2018/1005) (eliminat de l’ordre del dia)

2.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per a la instal·lació i/o adequCió d’hidrants per a emergències al municipi de Pollença (Exp. Núm. 2018/6/CONV)

3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2018-2021 de l’Ajuntament de Pollença (EXP. ABS núm. 2018/2595)

4.- Moció presentada pels grups municipals Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i gènere, fent palesa l’aprovació de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la lgtbi fòbia.

5.- Dació de comptes de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies detectades en matèria d ‘ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora d les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

6.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

 

Afegir un comentari