Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 06/07/2015

Escolta el Ple Extraordinari de dijous 9 de juliol.

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar/descarregar-vos la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dijous 09 de juliol. 

Feis click al següent enllaç:

 

Ordre del dia:

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

2.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents

3.- Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (article 88.1 LMRLIB)

4.- Constitució de la Junta de Portaveus i dació de compte de constitució de grups polítics municipals

5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides.

6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual

7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions exclusives i parcials i retribucions corresponents

8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació

9.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats”

Afegir un comentari