Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 26/01/2024

Escolta el Ple Ordinari de l’Ajuntament

No hi ha comentaris Comentar

Escolta el ple:

Ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Expedient 66/2024. Dictament per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2024.

3. Expedient 4281/2023. Dictament per a l’aprovació, si procedeix, de la modificació de plantilla de l’annex de personal per adequació retributiva singular.

4. Expedient 4091/2023. Dictament per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de contractació del contracte d’obres d’execució del Projecte de reforma i rehabilitació del Capitol de Pollença i convocatòria de la licitació.

5. Expedient 7/2024. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

6. Expedient 47/2024. Dació de compte de l’informe resum anual de control intern 2023.

7. Expedient 67/2024. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per impulsar el sector cultural local 2024, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia.

8. Expedient 197/2024. Moció presentada pel grup municipal Partit Popular de Pollença per la dotació de mitjans amb motiu de l’aplicació de la Lei de benestar animal.

9. Propostes / Mocions d’urgència

ACTIVITAT DE CONTROL | SEGUIMENT

1. Informació de Batlia.

2. Dació de compte de resolucions de Batlia.

3. Precs i preguntes.

Afegir un comentari