Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 24/09/2019

Ja podeu escoltar el ple ordinari de dia 26 de setembre.

No hi ha comentaris Comentar

 

Al següent enllaç podeu escoltar o descarregar el ple ordinari de setembre.

 

 

 

 

Dijous 26 hi ha sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple. A les 19h a la Sala Consistorial.

Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe al 107.9FM o radiopollença.net.

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

Resolució convocatoria Ple 260919

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3065 – INT 2019/277)

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2019, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3079 – INT 2019/278)

4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença (Exp. Núm. 2019/1794 – INT 2019/168)

5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions (Exp. Núm. 2019/1321 – INT 2019/119)

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius (Exp. Núm. 2019/2598 – INT 2019/234)

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Núm. 2019/3007 – INT 2019/270)

8.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2019 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2018.

9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia (Núm. Exp. 2019/3104)

10.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 – en part urbana i en part rústica – del polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271 – SEC 2017/165)

11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats (Exp. Núm. 2019/2087 – SEC 2019/96)

12.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la declaració de l’emergència climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre)

13.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a l’augment de la transparència i la participació ciutadana (RGE núm. 2019/6973 de 13 de setembre)

14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de setembre)

15.- Propostes/Mocions d’Urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari