Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 26/09/2023

Dijous 28 hi ha Ple Ordinari de setembre.

No hi ha comentaris Comentar

Aquest dijous 28 de setembre hi ha Ple Ordinari de l’Ajuntament de Polllença. Serà a la sala Consistorial a les 18h.

Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a Ràdio Pollença (107.9FM, o radiopollença.net) o al canal de streamming del Youtube de l’Ajuntament de Pollença.

Aquí podeu consultar l’ordre del dia.

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors

2. Expedient 2610/2023. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2022

3. Expedient 3727/2023. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

4. Expedient 3044/2023. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la modificació de la determinació de membres que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i fixació de les seves retribucions, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

5. Expedient 3058/2023. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la modificació de la determinació del règim d’indemnitzacions per assistència efectiva a sessions i despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

6. Expedient 3898/2023. Acord institucional de suport per a la declaració de bé d’interès cultural (BIC) de l’obra de la pauma a Mallorca

7. Expedient 3897/2023. Moció presentada pels grups municipals PSIB-PSOE i Més per Pollença en defensa de la llengua catalana a la sanitat de les Illes Balears i de les polítiques d’impuls de l’ús social del català

8. Expedient 3912/2023. Moció presentada pel grup municipal TOTS – EL PI per una nova regulació turística que permeti l’intercanvi de places i potenciï el canvi d’ús com a mecanisme de decreixement turístic

9. Expedient 3913/2023. Moció presentada pel grup municipal TOTS – EL PI per l’eliminació total entre familiars de l’Impost de successions

10.Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control i seguiment

1. Informació de Batlia

2. Dació de compte de resolucions de Batlia

3. Precs i preguntes

Afegir un comentari