Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 26/03/2018

Ja podeu escoltar el Ple de març.

2 comentaris Comentar

Ja podeu escoltar el PLE del mes de març.

Aquests són els punts de l’ORDRE DEL DIA de la sessió:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 22 de febrer de 2018.

2.- Aprovació si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561).

3.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/575).

4.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/577).

5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 141 de 26 de febrer de 2018 (Actuacions Judicials PO 386/2017).

6.- Aprovació, si procedeix, de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

7.- Moció presentada ppels grups polítics municipals Tots per Pollença i Partit Popular i
Regidor no adscrit sobre l’ús turístic d’edificacions en sòl rústic protegit

8.- Moció presentada pels grups polítics municipals Junts Avançam i Unió Mollera
Pollencina en relació al descompte de resident al 75% per als vols amb la península

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el dia internacional de la dona

10.- Moció presentada pel geup polític municipal Alternativa per Pollença de suport a Valtonyc (RGE núm. 2010/2018)

11.- Propostes / Mocions d’Urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

2 comentaris

  1. Bones tardes, voldria escoltar el derrer plenari pero no el puc obrir o no se com fero.
    Moltes grasis

  2. Bones tardes. Voldria escoltar el derrer plenari pero no puc. Me pens que no va be o no el se posar.
    Moltes grasias

Afegir un comentari