Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 25/05/2023

Escolta el darrer ple ordinari d’aquesta legislatura

No hi ha comentaris Comentar

Sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple.

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Expedient 1792/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2023

3. Expedient 2208/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2023

4. Expedient 2217/2023. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7-2023 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

5. Expedient 2145/2023. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

6. Expedient 1524/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de l’Acord transaccional relatiu a la demanda judicial corresponent al procediment ordinari núm. 62/2022 que es tramita davant el Jutjat de 1a Instància núm. 5 d’Inca

7. Expedient 1997/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2023/376, de 26 d’abril, de compareixença i personació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós administratiu núm. 190/2023, procediment ordinari

8. Expedient 1979/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de l’Acord de col·laboració entre els ajuntaments d’Alcúdia, Muro, Pollença i Santa Margalida i les agrupacions d’autotaxi dels respectius municipis

9. Expedient 2133/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució núm. 2023/442 dictada per la Batlia el 16 de maig de 2023 de nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de l’entitat Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

10.Expedient 1905/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per impulsar el sector cultural local 2023

11.Expedient 4496/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, dels criteris d’autorització i de priorització d’activitats no permanents de recorregut

12.Expedient 2188/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del compromís per a l’inici del Pla Local d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Pollença (PLIA)

13.Expedient 1462/2023. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió del Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat (PEPI)

14.Expedient 168/2023. Dació de compte de l’informe sobre les víctimes de Pollença del cop d’estat i la Guerra Civil

15.Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control i seguiment

1. Informació de Batlia

2. Dació de compte de resolucions de Batlia

3. Precs i preguntes

Afegir un comentari