Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 27/05/2022

Ja pots escoltar/descarregar el ple ordinari de maig.

No hi ha comentaris Comentar

Dijous 26, hi va haver Sesssió Ordinària de l’Ajuntament en Ple.

Als següents enllaços podeu escoltar/descarregar la sessió.

 

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Expedient 3868/2021. Dictamen per a l’aprovació incial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2022

3. Expedient 4547/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’Ordenança municipal reguladora del preu públic de la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

4. Expedient 1334/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears

5. Expedient 2052/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2023

6. Expedient 2070/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2022

7. Expedient 2118/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9-2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

8. Expedient 2133/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

9. Expedient 2153/2022. Dictamen per a l’aprovació incial, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11-2022 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

10.Expedient 2135/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a l’Associació Mallorca Rural, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

11.Expedient 2125/2022. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per garantir espais d’ombra en els parcs de jocs infantils i places del municipi de Pollença

12.Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control i seguiment

1. Informació de Batlia

2. Dació de compte de resolucions de Batlia

3. Precs i preguntes

Afegir un comentari