Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 27/03/2024

Ja pots escoltar/descarregar el ple ordinari de març.

No hi ha comentaris Comentar

Ja pots escoltar/descarregar el ple ordinari de març.

Tipus de convocatòria: Ordinària (Decret de la convocatòria núm. 2024/0305, de dia 22 de
març de 2024)

Data i hora: 27 de març de 2024 a les 9.00 hores

Lloc: Sala de Plens

A) PART RESOLUTIVA

  • Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  • Expedient 555/2024. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la modificació de la base 7a (Jurat) de les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Pollença de Literatura 2024
  • Expedient 394/2024. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió Assessora del Festival de Música de Pollença
  • Expedient 5051/2022. Proposta d’acord pel qual s’aprova la resolució de les reclamacions presentades i, en conseqüència, l’aprovació definitiva de la cessió gratuïta de l’ús de bé immoble patrimonial a l’entitat privada d’interès públic sense ànim de lucre AFAMA, per a destinar-lo als fins propis de l’entitat, i l’aprovació del text definitiu del conveni a signar, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
  • Expedient 477/2024. Dació de compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença corresponent a l’exercici 2023
  • Expedient 1176/2024. Moció del grup municipal TOTS- El Pi per instar al govern local de Pollença a redactar i executar un projecte de rehabilitació i embelliment del carrer Juan XXIII i els seus carrers adjacents al Port de Pollença
  • Expedient 1179/2024. Moció presentada per grup municipal TOTS – El Pi per instar al Govern de les Illes Balears a reformar i rehabilitar les infraestructures sanitaries de la Unitat Bàsica de Salut del Port de Pollença
  • Propostes / Mocions d’urgència

B) ACTIVITAT DE CONTROL I SEGUIMENT
Informació de Batlia
Dació de compte de resolucions de Batlia
Precs i preguntes

Afegir un comentari