Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 10/07/2023

Ja pots escoltar el Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Pollença

No hi ha comentaris Comentar

Ple extraordinari de l’Ajuntament de Pollença.

Ordre del dia:

1. Expedient 3089/2023. Proposta per determinar el règim de sessions ordinàries del Ple

2. Expedient 3065/2023. Proposta per a la creació de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes, i la proporcionalitat del nombre de regidors que correspon a cadascuna, en proporció a la seva representació en el Ple.

3. Dació de compte de les resolucions de Batlia en les matèries següents: nomenament de tinents de batle; nomenament de membres de la Junta de Govern Local; delegació d’atribucions.

4. Expedient 3048/2023. Proposta per la qual es dona compte de la constitució dels cinc grups polítics de l’Ajuntament de Pollença, la seva composició i la designació dels portaveus.

5. Expedient 3090/2023. Proposta per constituir la Junta de Portaveus.

6. Expedient 3063/2023. Proposta per aprovar l’assignació econòmica als grups polítics, fixant-se la quantitat fixa i igual per a tots els grups i la quantitat variable en proporció al nombre de membres de cadascun dels grups.

7. Expedient 3044/2023. Proposta per determinar els membres que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i la fixació de les seves retribucions brutes anuals.

8. Expedient 3058/2023. Proposta per fixar les quanties econòmiques en concepte d’indemnització per les assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats per assistència efectiva a sessions i per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

9. Expedient 3091/2023. Proposta per determinar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

10. Expedient 3106/2023. Proposta per a l’aprovació del nombre màxim de personal eventual, les seves característiques i retribucions brutes anuals.

Afegir un comentari