Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 25/11/2022

Ple ordinari de novembre de l’Ajuntament de Pollença

No hi ha comentaris Comentar

Sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Expedient 4402/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2022 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.

3. Expedient 2641/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de contractació per a l’adquisició, mitjançant procediment d’adquisició directa, el bé immoble situat al c/ Sant Isidre, 4 de Pollença.

4. Expedient 4312/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria de gestió tributària de l’Impost sobre activitats econòmiques.

5. Expedient 4313/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria de gestió tributària de la taxa pel servei de recollida i de tractament de fems i residus.

6. Expedient 4446/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6-2022, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia.

7. Expedient 2548/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Energia i l’Ajuntament de Pollença per a la millora i manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears (MELIB), prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia.

8. Propostes / Mocions d’urgència.

Afegir un comentari