Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 28/06/2019

Ja podeu escoltar/descarregar el ple extraodinari de dia 2 de juliol.

No hi ha comentaris Comentar

Al següent enllaç podeu escoltar/descarregar la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 2 de juliol:

 

Aquesta és l’ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia en les matèries següents: nomenament dels membres de la Junta de Govern Local; nomenament de Tinents de Batle; delegació de competències de la Batlia en la Junta de Govern Local; delegació d’atribucions en
Regidors i Regidores i nomenament de personal eventual.

2.- Constitució de grups municipals i designació de portaveus.

3.- Constitució de la Junta de Portaveus.

4.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

5.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.

6.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (article 88.1 LMRLIB).

7.- Determinació del règim de dedicació i retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Pollença Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions exclusives i parcials i retribucions corresponents.

8.- Assignació econòmica als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions per assistències a sessions dels regidors i regidores.

9. Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.

10.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per l’exercici 2019.

Afegir un comentari